VEDTEKTER FOR TORVEFJORDEN BÅTHAVN SA

Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavn Torvefjorden Båthavn SA.

Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

2. Forretningssted

Forretningssted er i Kristiansand kommune.

3. Virksomhet og formål

Torvefjorden Båthavn SA (heretter kalt samvirkeforetaket eller foretaket) er en sammenslutning av medlemmer som har ervervet rett til båtplass i Torvefjorden båthavn.

Samvirkeforetaket har sitt grunnlag i festeavtale datert 19. september 1991 med vedlegg og tilleggsavtale datert samme dato.

Foretakets formål er å administrere og drive foretakets båthavnanlegg i Torvefjorden, samt ivareta medlemmenes interesser innenfor rammen av disse vedtektene og årsmøtets nærmere bestemmelse.

Foretaket skal ikke drive forretningsmessig virksomhet med henblikk på økonomisk vinning.

4. Andelsinnskudd, kontingent og økonomisk ansvar

Det kan skje en kollektiv innmelding av de personer som tidligere har ervervet andeler i Torvefjorden Båthavn AL ved at deres eierparter i båthavnanlegget utgjør et samlet medlemsinnskudd.

Samvirkeforetaket har A, B, C, D, E og F andeler som gir rett til båtplasser på hhv. 2,5 m, 3 m, 3.5 m, 4 m. og 4,5 i bredden.

Ved utmelding har medlemmene ikke krav på å få tilbakebetalt sitt andelsinnskudd.

Det kan ikke være flere medlemmer i samvirkeforetaket enn det er båtplasser i båthavnanlegget.

Til dekning av løpende utgifter innkreves en årlig avgift (kontingent) av hvert medlem.

Avgiftens/kontingent størrelse bestemmes i årsmøtet med vanlig simpelt flertall.

5. Anvendelse av årsoverskudd

Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøtet etter forslag fra styret. Det kan ikke besluttes anvendt et høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar, men årsmøtet kan selv bestemme anvendelsen vedrørende godskriving av foretakets egenkapital.

6. Styre og daglig leder

Foretaket skal ha et styre med 5 medlemmer som velges av årsmøtet. Styrets leder velges særskilt for ett år av gangen. De øvrige styremedlemmene velges for ett eller to år av gangen etter årsmøtes nærmere bestemmelse. Styret konstituerer seg selv med slik funksjonsdeling som finnes hensiktsmessig.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

Styrets leder har sammen med ett av styremedlemmene rett til å tegne firma.

Foretaket skal ikke ha daglig leder.

7. Styrets plikter

Styrets oppgave er å lede samvirkeforetakets drift innenfor rammen av disse vedtektene og i henhold til årsmøtets nærmere bestemmelse.

Innenfor den ramme som er fastsatt av årsmøtet i budsjettet, kan styret knytte til seg den administrative, tekniske, økonomiske eller juridiske bistand som anses nødvendig for forsvarlig drift av samvirkeforetaket.

Styret er pliktig til å sørge for at det føres et forsvarlig regnskap for samvirkeforetaket.

Regnskapsføringen skal være i samsvar med god regnskapsskikk. Regnskapsåret er fra 1.1 til 31.12.

Det skal føres protokoll fra alle styremøter.

Styret skal gjøre det som er nødvendig for at samvirkeforetaket kan gjennomføre årsmøte i samsvar med lov og vedtekter.

Styret treffer endelig beslutning i alle saker som ikke i.h.t. disse vedtekter skal behandles av årsmøtet.

8. Ordinært årsmøte

Årsmøtet er samvirkeforetakets øverste organ, og skal avholdes hvert år innen 15. mars. Styret skal sende ut innkalling til alle medlemmer med minst 14 dagers varsel.

På det ordinære årsmøtet skal følgende saker behandles og avgjøres:

1. Godkjenning av styrets årsberetning

2. Godkjenning av årsregnskapet med revisjonsberetning

3. Styrets forslag til budsjett

4. Valg av styre og valgkomité

5. Valg av revisor. Valgt revisor skal enten være registrert eller statsautorisert revisor. Tidligere revisor anses som gjenvalgt med mindre årsmøtet velger ny.

6. Fastsettelse av avgift/kontingent

7. Eventuelle forslag til endring av båtplassens størrelse eller opptak av nye medlemmer.

8. Eventuelle forslag til endring av vedtektene. Dette krever 2/3 flertall av fremmøtte medlemmer på årsmøtet.

9. Forslag til/endring av ordensregler eller reglement.

10. Eventuelle forslag om å oppløse foretaket, jfr. pkt. 14

nedenfor.

11. Spørsmål av vesentlig betydning for foretaket, og som ikke etter en naturlig forståelse kan anses som hørende under begrepet vanlig, løpende drift.

12. Andre saker som er oppført på dagsorden.

Vedtektsendringer som innebærer endringer i forhold nevnt i samvirkeloven § 54 annet ledd krever 4/5 dels flertall. For andre saker enn forslag om vedtektsendring kan beslutning fattes med simpelt flertall. Endringer i vedtekten kan bare vedtas med 2/3 dels flertall, jf. samvirkeforetaksloven § 54.

Styret plikter å sende medlemmene nødvendig materiell og dagsorden for årsmøtet sammen med innkallingen.

Forslag som fremsettes av andre enn styret i saker som ovenfor nevnt, må være styret i hende senest 1 - en - måned før årsmøte.

Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 1/20 av medlemmene er møtt frem, enten personlig eller med fullmakt. Ingen kan være fullmektig for mer enn ett medlem, jf. samvirkeloven § 36 første ledd.

9. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkalles når enten styret eller minst 1/3 av andelseierne forlanger det. Når initiativet kommer fra andre enn styret skal ekstraordinær generalforsamling holdes senest 1 måned etter at styret har mottatt skriftlig henvendelse.

10. Medlemmenes plikter

Ethvert medlem plikter å motta valg til alle tillitsverv, men kan etter å ha innehatt styreverv frasi seg valg for like lang tid som de har fungert.

Alle medlemmer plikter å delta i dugnad, vaktordning og lignende etter vedtak fra styret, som også kan fastsette et kronebeløp for manglende deltagelse.

11. Mislighold

Styret fastsetter frister for betaling av de årlige avgifter, leie og andre utgifter. Ved vesentlig betalingsmislighold kan styret bestemme at et medlem utestenges fra foretaket.

Utestenging kan også finne sted ved vesentlig brudd på ordensreglene, bruk av plassen i strid med forutsetningen, eller ved at medlemmer setter seg ut over vedtak truffet av styret eller årsmøtet.

12. Anvisning av båtplass

Hvis driftsmessige hensyn tilsier det, kan styret anvise midlertidig nye plasser.

13. Overdragelse av medlemskap

Andelen kan fritt omsettes. Bruksretten tilknyttet andelen kan fritt utleies mot at leieren innordner seg etter foretakets vedtekter og reglement. Selger og kjøper skal innen en måned skriftlig melde overdragelsen til styret eller forretningsfører

14. Oppløsning

Forslag om oppløsning av samvirkeforetaket må behandles av årsmøtet. Samvirkeforetaket kan ikke oppløses hvis 25 medlemmer forlanger at det skal bestå.

15. Fordeling av nettoformuen ved oppløsning av foretaket

Foretakets formue ved oppløsning skal fordeles mellom medlemmene.

16. Forholdet til lov om samvirkeforetak

Lov om samvirkeforetak kommer til anvendelse på forhold som ikke er regulert i disse vedtektene.

Vedtatt på møte 03.03.2020