TORVEFJORDEN BÅTHAVN SA

REGLEMENT.

1. Enhver andelshaver må motta den båtplass som blir anvist av styret

2. Båtene i havnen skal fortøyes med to fortøyninger forut og to akterut.
Maks båtstørrelser

2,5 m        5 tonn og lengde 24 fot
3,0 m       6                                   28
3,5 m        7                                   33
4,0 m        8                                  37
4,5 m       10                                 41
4,5 m F   15                                 45

Båtene skal ikke være bredere enn at de flyter fritt.

Forøvrig plikter alle å fortøye båtene forsvarlig slik at det ikke oppstår skade på anlegget og/eller andre båter.

Slepejolle må fortøyes slik at den ikke kan bevege seg utenfor båtplassens bredde eller hindre fri adgang til naboplassene.

Andelshaver plikter å rette seg etter pålegg fra styret evt. vaktmester med hensyn til fortøyning.

3. Enhver båteier skal sørge for at ikke eksos fra egen båt er til ulempe for andre eller skitner til anlegget eller andre båter. Det er strengt forbudt å tømme kloakk, olje eller oljeblandet vann i havnen. Videre er det ikke tillatt å ha båt i havnen med toalett med direkte utløp i sjøen.

4. Ferdsel i båthavnen må skje med forsiktighet. Farten i bassenget må ikke overstige 2 knop.

5. Enhver som ferdes i båthavnen skal oppføre seg sømmelig og rette seg etter pålegg fra styret eller vaktmester.

6. Båteierne må selv fjerne alle fortøyninger før vinteren eller binde disse opp slik at de ikke fryser fast i isen. Hvis dette ikke blir gjort, kan styret eller vaktmester fjerne fortøyningene. Bruk av fremdriftsmotor for å fjerne is er forbudt. Dette kan skade ankerfestene og belaster bryggene unødig. Evt. båtvrak i havnen må omgående fjernes av båteier. Hvis så ikke skjer, kan styret eller vaktmester fjerne vraket for båteiers regning og risiko.

7. Styret, eller vaktmester avgjør hvor båtene skal plasseres på opplagsplassen om høsten. Opplagsplassen har begrenset kapasitet og plassen utnyttes etter hvert som båtene settes på land. Ingen har krav på opplagsplass for båten.

8. Båteierne må dekke sine båter med materialer som ikke virker skjemmende. De er selv ansvarlige for at båtene er ordentlig avstivet på opplagsplassen. Krybber og annet materiell skal merkes med eiers navn og adresse evt. telefonnummer.

9. Alle båter skal være fjernet fra opplagsplassen hvert år innen 1. juni for nedre plan og 15. juni for øvre plan. For båter som ikke er fjernet innen denne dato, fastsetter styret en passende dagsleie. Dersom båten er til hinder for ferdsel i havnen, kan styret evt. vaktmester flytte båten for eiers regning og risiko.

Når båtene er fjernet fra opplagsplassen, skal alle rester og materialer fjernes av eier. Avfall skal legges på anvist sted. Krybber og annet materiell som skal benyttes om igjen, må fjernes fra havneområdet eller lagres på anvist plass. Dersom materiellet ikke er ryddet vekk umiddelbart etter at båten er fjernet, kan styret evt. vaktmester besørge ryddet for eierens regning. Umerket materiell vil bli betraktet som avfall og makulert.

10. Alle som har sine båter liggende i havnen eller på opplagsplassen plikter å holde disse ansvarsforsikret. Man plikter å fremvise dokumentasjon for dette på forlangende av styret evt. vaktmester,

Båteier er ansvarlig for den skade hans båt påfører anlegget og /eller andre båter i havna.

Hvis skade oppstår må det umiddelbart meldes fra om det til styret evt. vaktmester samt til båteiers eget forsikringsselskap.

11. De som ønsker det kan ha sine båter liggende i flytebryggesystemet om vinteren. De som måtte ønske å bytte til en mer skjermet plass i perioden kan gjøre dette etter avtale med vedkommende eier.

Vaktmester kan imidlertid fritt henvise til ledig plass. Dersom andelseier selv ønsker å disponere plassen, må denne frigis.

12. Vannkraner og slanger må behandles med forsiktighet. Hver enkelt bruker må påse at kranen er stengt og slangen kveilet opp etter bruk. Det er installert vannmåler, og det er derfor ekstra viktig å påse at kranen er avstengt.

13. Det er ikke tillatt uten videre å koble seg til det elektriske anlegget for annet enn kortvarige nødvendige arbeider eller opplading av batterier. Bruk av strøm til elektrisk oppvarming er kun tillatt etter avtale med vaktmester og avregnes etter gjeldende satser.Bruk av strøm uten at eier eller bruker er tilstede er bare tillatt med tilkoblet måler.

14. Parkering i havna må skje etter anvisning og slik at det ikke hindrer alminnelig ferdsel. Videre må det ikke stenges for bruken av servicebryggene.

15. Brudd på ovenstående bestemmelser kan medføre nektelse av båtplass og bortvisning fra havna.