Velkommen til Torvefjorden båthavn sin hjemmeside.

Fellesuttak av båter 2019.

 27 april og 5 mai, kontakt vaktmester onsdagen før.
Sigurd M Larsen 91514589


26.09.18

Styret har hatt befaring med takstmann og forsikringsselskapet erkjenner erstatningsansvar. Firma er engasjert for å reparere anlegget og oppstart er så raskt været tillater det. De vil starte med D-brygga og alle som har båter på D-brygga bes fjerne de om de har mulighet.

KNUD

Situasjonen nå på Søndag er at vi har stabilisert anlegget, og vi avventer tilbakemelding fra forsikringsselskapet.
Deretter vil vi engasjere et firma til rette opp og reparere anlegget.

Enkelte båter er stengt inne foreløpig, og dersom dette er et problem så må dere kontakte en av personene nevnt under.

Heldigvis kom ingen til skade, og skader på båter var minimalt.
De som var tilstede fredag ettermiddag vil neppe glemme kaoset i stormen med vindkast opp i 34 m/s
Etter hvert som vi har noe nytt å fortelle vil vi publisere det på torvefjorden.net

Styret
Formann Tormod Urdal 95753052
Sigurd M Larsen 91514589
Mikal Hansen 90648759

Her finner du informasjon om felles uttak og opptak av båter, viktige telefon nr. og annen relevant informasjon.
Bruk menyen oppe på høyre side for å navigere deg rundt.

FELLESOPPTAK 2018
LØRDAG 29. SEPTEMBER KL. 08.00 – 12.00
LØRDAG 20. OKTOBER KL. 08.00 – 12.00

Kontakt vaktmester for å melde deg på innen onsdagen før

Sigurd Larsen tlf. 91514589

Gunnar Larsen tlf. 48355909

Info om priser finnes under "fanen" nyheter.


Vedtekter

Paragraf 1.
Navn.

Torvefjorden Båthavn AL (heretter kalt andelslaget) er en sammen-slutning av personer som har fått innvilget båtplass og har betalt andelskapital til andelslaget. Andelslaget er i prinsippet åpent for alle med de begrensninger som følger av disse vedtekter.

Paragraf 2.
Formål.

Andelslagets formål er å administrere og drive andelslagets anlegg i Torvefjorden, samt ivareta andelseiernes interesser innenfor rammen av disse vedtektene og generalforsamlingens nærmere bestemmelse. Andelslaget skal ikke drive forretningsmessig virksomhet med henblikk på økonomisk vinning.

Paragraf 3.
Andeler.

Andelene varierer i forhold til størrelsen på den båtplass som andelen gir eksklusiv rett til bruk av.
Andelslaget har A, B, C og D - andeler som gir rett til båtplasser på hhv. 2,5 m, 3 m, 3.5 m, og 4 m. i bredden.
Verdien av andelene er i sin helhet innbetalt av andelseierne. Andels-laget har ingen innløsningsplikt, men har innløsningsrett i de tilfeller som er nevnt i paragraf 11 nedenfor. Ved en slik innløsning betales hhv. kr. 19.000,-, kr. 21.500,-, kr. 25.000,- og kr. 30.000,-, alle beløp reguleres i.h.t. Statistisk Sentralbyrå's konsumprisindeks pr. 15.04.1992 , og indeksen pr innløsningstidspunkt.

Paragraf 4.
Økonomisk ansvar.

Andelseierne svarer for andelslagets fellesforpliktelser i forhold til andelens størrelse. Til dekning av løpende utgifter innkreves en årlig avgift av hver andelshaver. Avgiftens størrelse bestemmes i generalforsamlingen med vanlig simpelt flertall.

Paragraf 5.
Styret.

Andelslaget ledes av et styre på 5 medlemmer, valgt av generalforsamlingen blant andelseierne.
Styrets formann velges særskilt for ett år av gangen. De øvrige styremedlemmene velges for ett eller to år av gangen etter generalforsamlingens nærmere bestemmelse. Styret konstituerer seg selv med slik funksjonsdeling som finnes hensiktsmessig.
Det skal velges to varamedlemmer til styret for ett år av gangen.
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har styrets formann dobbeltstemme.
Styrets formann sammen med ett av de faste medlemmene tegner andelslaget.

Paragraf 6.
Styrets plikter.

Styrets oppgave er å lede andelslagets drift innenfor rammen av disse vedtektene og generalforsamlingens nærmere bestemmelse.
Innenfor den ramme som er fastsatt av generalforsamlingen i budsjettet, kan styret knytte til seg den administrative, tekniske, øko-nomiske eller juridiske bistand som anses nødvendig for å kunne drive andelslaget forsvarlig.
Styret er pliktig til å sørge for at det føres et forsvarlig regnskap for andelslaget. Regnskapsføringen skal være i samsvar med god regn-skapsskikk. Regnskapsåret er fra 1.1 til 31.12.
Det skal føres protokoll fra alle styremøter.
Styret skal gjøre det som er nødvendig for at andelslagets general-forsamling kan gjennomføres i samsvar med vedtektene.
Styret treffer i forhold til andelslaget, endelig beslutning i alle saker som ikke i.h.t. disse vedtekter skal behandles av generalforsamlingen. Styrets myndighet er forøvrig begrenset i forhold til Søgne Kommune, jfr. paragraf 8 nedenfor.

Paragraf 7.
Generalforsamlingen.

Andelslagets øverste organ er generalforsamlingen som avholdes hvert år innen utgangen av februar. Styret er ansvarlig for at innkalling skjer med minst 14 dagers skriftlig varsel.
Følgende saker skal behandles:
a. Styrets årsberetning.
b. Regnskap med revisjonsberetning.
c. Styrets forslag til budsjett.
d. Valg av styre og valgkomitè.
e. Valg av revisor som skal enten være statsautorisert eller
registrert. Tidligere revisor anses som gjenvalgt med mindre generalforsamlingen velger en ny.
f. Fastsettelse av årsavgift.
g. Eventuelle forslag til endring av båtplassens størrelse eller innføring av nye andeler.
h. Eventuelle forslag om vedtektsendring.
i. Forslag til/endring av ordensregler eller reglement.
j. Eventuelle forslag om å oppløse andelslaget, jfr. paragraf 14
nedenfor.
k. Spørsmål av vesentlig betydning for andelslaget, og som ikke etter en naturlig forståelse kan anses som hørende under begrepet vanlig, løpende drift.
l. Andre saker som er oppført på dagsorden.
Med mindre annet er bestemt i disse vedtektene treffes avgjørelse av generalforsamlingen med vanlig, simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styrets formann dobbeltstemme.
Styret plikter å sende andelseierne nødvendig materiell og dagsorden for generalforsamlingen sammen med innkallingen.
Forslag som fremsettes av andre enn styret i saker som ovenfor nevnt, må være styret i hende senest 1 - en - måned før general-forsamlingen.
Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når minst 1/20 av andels-eierne er møtt frem, - enten personlig eller med fullmakt fra andre andelseiere.
Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkalles når enten styret eller minst 1/3 av andelseierne forlanger det. Når initiativet kommer fra andre enn styret skal ekstraordinær generalforsamling holdes senest 1 måned etter at styret har mottatt skriftlig henvendelse.
For ekstraordinær generalforsamling gjelder reglene for vanlig generalforsamling så langt de passer.

Paragraf 8.
Forholdet til Søgne Kommune.

Styret og generalforsamlingen har begrenset beslutningsmyndighet i forhold til Småbåtutvalget som skal godkjenne avgjørelser i spørsmål som har vesentlig felles interesse for flere havner, derunder saker som nevnt i paragraf 7 g, h og i.
Tildeling av båtplass, salg og innløsning av plasser skal skje gjennem Småbåtutvalget som fører register over søkere til båtplass i Søgne.

Paragraf 9.
Overdragelse av andeler.

Styret treffer avgjørelse om overdragelse av andel til personer i rett opp- eller nedadstigende linje (besteforeldre, foreldre og barn) samt søsken og personer gift med søsken.
Alle andre overdragelser eller innløsing av båtplasser skal skje iht venteliste administrert av andelslaget eller småbåtutvalget.

Paragraf 10.
Andelseierens plikter.

Andelseieren plikter å motta valg til alle tillitsverv, men kan etter å ha sittet i styrehverv, frasi seg valg for like lang tid som de har fungert.
Andelseierne plikter å delta i dugnad, vaktordning og lignende etter vedtak fra styret, som også kan fastsette et kronebeløp for manglende deltagelse.

Paragraf 11.
Mislighold.

Styret fastsetter frister for betaling av innskudd og de årlige avgifter, leie og andre utgifter. Ved vesentlig betalingsmislighold kan styret bestemme at plassen skal innløses.
Ved betalingsmislighold kan andelslaget motregne i andelseierens innskudd. Innløsning kan også finne sted ved vesentlig brudd på ordensreglene, bruk av plassen i strid med forutsetningen, eller ved at andelseier setter seg ut over vedtak truffet av styret eller generalforsamling.

Paragraf 12.
Anvisning av plasser.

Styret anviser med bindende virkning plasser til de enkelte andelseiere. Hvis driftsmessige hensyn tilsier det, kan styret anvise nye plasser.

Paragraf 13.
Vedtektsendringer.

Vedtektsendringer krever tilslutning av minst 2/3 av de andelseiere som er tilstede på generalforsamlingen.,
Småbåtutvalget i Søgne Kommune må godkjenne endringen.

Paragraf 14.
Oppløsning.

Forslag om oppløsning av andelslaget må behandles av generalforsamlingen. Andelslaget kan ikke oppløses hvis 25 andelseiere forlanger at det skal bestå.
Skulle andelslaget bli oppløst eller havneanlegget bli ekspropiert, skal andelslagets midler fordeles på andelseierne i forhold til andelenes størrelse.

Paragraf 15.
Grunneierplasser.

I forbindelse med utbygging av havna er utbyggerne/ grunneierne sikret sine egne plasser. Disse plassene kan omsettes fritt. Forøvrig har eierne av disse plasser samme rettigheter og plikter som de øvrige andelseiere.

Paragraf 16.
Forholdet til lovgivingen.

For spørsmål som ikke måtte være regulert av disse vedtekter gjelder lov om sameie.