Velkommen til Torvefjorden båthavn sin hjemmeside.

Årsmøte 2020 avholdes tirsdag 3.mars kl:19:00

Gunders kafe, Tangvall

Under fanen dokumenter ligger innkallingen som er sendt ut og nye vedtekter som skal vedtas på årsmøte, det dreier seg om endringer for å tilpasse oss den nye selskapsformen SA

Kjøp og salg av båtplasser

Kjøp og salg av båtplasser er nå en sak mellom kjøper og selger, og skal avtales dere imellom. Styret i Torvefjorden båthavn er ikke part når kjøp og salg finner sted, men skal ha skriftlig bekreftelse fra begge parter at transaksjonen har funnet sted.
Det har blitt reist en del spørsmål rundt behovet for et eierbevis eller lign. for å dokumentere rett eierskap.
Styret mener at register som forretningsfører har er tilstrekkelig, i tillegg er tilsendt faktura på årsavgift bevis på eierskap.
Register som viser eierskap driftes av forretningsfører i Torvefjorden båthavn og han eller henne vil til enhver tid sitte på oppdatert informasjon.
Vi anbefaler alle å inngå kjøpskontrakt dere imellom i tillegg til skriftlig bekreftelse fra begge parter til forretningsfører.
Ønsker man å sjekke hvem som eier plassen kan forretningsfører kontaktes, opplysningene vil da bli gitt.
For mer informasjon kontakt forretningsfører.
Kontakt-info finnes her.
Link til en kjøpskontrakt som kan brukes fra forbrukerrådet finnes her.
Det koster 500 kr. for å dekke kostnader forbundet med overdragelsen, dette betales til Torvefjorden båthavn direkte.
Forretningsfører sender ut faktura til kjøper som må være betalt før overdragelsen finner sted. Betalt faktura vil også være bevis på overdragelsen.Nyhet angående vedtekter

Vedtektsendringene som ble vedtatt på Årsmøte 1. mars var avhengig av at Søgne Kommune ikke brukte sin innsigelsesrett til endringer. Kommunen har ikke brukt denne retten slik at de nye endringene er gyldig, og kommunen har ikke lenger noen innsigelsesrett. De nye vedtektene betyr videre følgende endringer:
Båtplassene kan nå omsettes fritt til den pris som blir avtalt. Selger og kjøper er ansvarlig for at overdragelsen blir registrert i sameiet.
Søgne Kommune kan ikke lenger tildele ledige plasser i Torvefjorden båthavn fra sin venteliste.

Båtopptak høsten 2019.

 28 september og 12 oktober, kontakt vaktmester onsdagen før.
Sigurd M Larsen 91514589


26.09.18

Styret har hatt befaring med takstmann og forsikringsselskapet erkjenner erstatningsansvar. Firma er engasjert for å reparere anlegget og oppstart er så raskt været tillater det. De vil starte med D-brygga og alle som har båter på D-brygga bes fjerne de om de har mulighet.

KNUD

Situasjonen nå på Søndag er at vi har stabilisert anlegget, og vi avventer tilbakemelding fra forsikringsselskapet.
Deretter vil vi engasjere et firma til rette opp og reparere anlegget.

Enkelte båter er stengt inne foreløpig, og dersom dette er et problem så må dere kontakte en av personene nevnt under.

Heldigvis kom ingen til skade, og skader på båter var minimalt.
De som var tilstede fredag ettermiddag vil neppe glemme kaoset i stormen med vindkast opp i 34 m/s
Etter hvert som vi har noe nytt å fortelle vil vi publisere det på torvefjorden.net

Styret
Formann Tormod Urdal 95753052
Sigurd M Larsen 91514589
Mikal Hansen 90648759

Her finner du informasjon om felles uttak og opptak av båter, viktige telefon nr. og annen relevant informasjon.
Bruk menyen oppe på høyre side for å navigere deg rundt.

FELLESOPPTAK 2018
LØRDAG 29. SEPTEMBER KL. 08.00 – 12.00
LØRDAG 20. OKTOBER KL. 08.00 – 12.00

Kontakt vaktmester for å melde deg på innen onsdagen før

Sigurd Larsen tlf. 91514589

Gunnar Larsen tlf. 48355909

Info om priser finnes under "fanen" nyheter.


TORVEFJORDEN BÅTHAVN AL

Vedtekter

Paragraf 1.

Navn.

Torvefjorden Båthavn A/L (heretter kalt andelslaget) er en sammenslutning av personer som har fått innvilget båtplass og har betalt andelskapital til andelslaget. Andelslaget er i prinsippet åpent for alle med de begrensninger som følger av disse vedtektene.

Paragraf 2.

Formål.

Andelslagets formål er å administrere og drive andelslagets anlegg i Torvefjorden, samt ivareta andelseiernes interesser innenfor rammen av disse vedtektene og generalforsamlingens nærmere bestemmelse. Andelslaget skal ikke drive forretningsmessig virksomhet med henblikk på økonomisk vinning.

Paragraf 3.

Andeler.

Andelene varierer i forhold til størrelsen på den båtplass som andelen gir eksklusiv rett til bruk av. Hver andel gir 1 stemme i andelslagets anliggender uansett andelens størrelse.

Andelslaget har A, B, C og D - andeler som gir rett til båtplasser på hhv. 2,5 m, 3 m, 3.5 m, og 4 m. i bredden.

Andels-laget har ingen innløsningsplikt

Paragraf 4.

Økonomisk ansvar.

Andelseierne svarer for andelslagets fellesforpliktelser i forhold til andelens størrelse. Til dekning av løpende utgifter innkreves en årlig avgift av hver andelshaver. Avgiftens størrelse bestemmes i generalforsamlingen med vanlig simpelt flertall.

Paragraf 5.

Styret.

Andelslaget ledes av et styre på 5 medlemmer, valgt av generalforsamlingen blant andelseierne.

Styrets formann velges særskilt for ett år av gangen. De øvrige styremedlemmene velges for ett eller to år av gangen etter generalforsamlingens nærmere bestemmelse. Styret konstituerer seg selv med slik funksjonsdeling som finnes hensiktsmessig.

Det skal velges to varamedlemmer til styret for ett år av gangen.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har styrets formann dobbeltstemme.

Styrets formann sammen med ett av de faste medlemmene tegner andelslaget.

Paragraf 6.

Styrets plikter.

Styrets oppgave er å lede andelslagets drift innenfor rammen av disse vedtektene og generalforsamlingens nærmere bestemmelse.

Innenfor den ramme som er fastsatt av generalforsamlingen i budsjettet, kan styret knytte til seg den administrative, tekniske, økonomiske eller juridiske bistand som anses nødvendig for å kunne drive andelslaget forsvarlig.

Styret er pliktig til å sørge for at det føres et forsvarlig regnskap for andelslaget. Regnskapsføringen skal være i samsvar med god regnskapsskikk. Regnskapsåret er fra 1.1 til 31.12.

Det skal føres protokoll fra alle styremøter.

Styret skal gjøre det som er nødvendig for at andelslagets general-forsamling kan gjennomføres i samsvar med vedtektene.

Styret treffer i forhold til andelslaget, endelig beslutning i alle saker som ikke i.h.t. disse vedtekter skal behandles av generalforsamlingen

Paragraf 7.

Generalforsamlingen.

Andelslagets øverste organ er generalforsamlingen som avholdes hvert år innen utgangen av februar. Styret er ansvarlig for at innkalling skjer med minst 14 dagers skriftlig varsel.

Følgende saker skal behandles:

a. Styrets årsberetning.

b. Regnskap med revisjonsberetning.

c. Styrets forslag til budsjett.

d. Valg av styre og valgkomitè.

e. Valg av revisor som skal enten være statsautorisert eller registrert. Tidligere revisor anses som gjenvalgt med mindre generalforsamlingen velger en ny.

f. Fastsettelse av årsavgift.

g. Eventuelle forslag til endring av båtplassens størrelse eller innføring av nye andeler.

h. Eventuelle forslag om vedtektsendring.

i. Forslag til/endring av ordensregler eller reglement.

j. Eventuelle forslag om å oppløse andelslaget, jfr. paragraf 14

nedenfor.

k. Spørsmål av vesentlig betydning for andelslaget, og som ikke

etter en naturlig forståelse kan anses som hørende under

begrepet vanlig, løpende drift.

l. Andre saker som er oppført på dagsorden.

Med mindre annet er bestemt i disse vedtektene treffes avgjørelse av generalforsamlingen med vanlig, simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styrets formann dobbeltstemme.

Styret plikter å sende andelseierne nødvendig materiell og dagsorden for generalforsamlingen sammen med innkallingen.

Forslag som fremsettes av andre enn styret i saker som ovenfor nevnt, må være styret i hende senest 1 - en - måned før general-forsamlingen.

Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når minst 1/20 av andels-eierne er møtt frem, - enten personlig eller med fullmakt fra andre andelseiere.

Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkalles når enten styret eller minst 1/3 av andelseierne forlanger det. Når initiativet kommer fra andre enn styret skal ekstraordinær generalforsamling holdes senest 1 måned etter at styret har mottatt skriftlig henvendelse.

For ekstraordinær generalforsamling gjelder reglene for vanlig generalforsamling så langt de passer.

Paragraf 8.

Overdragelse av andeler.

Andeler kan fritt omsettes. Både tidligere eier og ny eier av andelen plikter å gi skriftlig å gi melding til styret eller forretningsfører om overdragelse innen en måned etter at eierskiftet har funnet sted.

Paragraf 9.

Andelseierens plikter.

Andelseieren plikter å motta valg til alle tillitsverv, men kan etter å ha sittet i styrehverv, frasi seg valg for like lang tid som de har fungert.

Andelseierne plikter å delta i dugnad, vaktordning og lignende etter vedtak fra styret, som også kan fastsette et kronebeløp for manglende deltagelse.

Paragraf 10.

Mislighold.

Styret fastsetter frister for betaling av innskudd og de årlige avgifter, leie og andre utgifter. Ved vesentlig betalingsmislighold kan styret bestemme at plassen skal innløses.

Ved betalingsmislighold kan andelslaget motregne i andelseierens innskudd. Innløsning kan også finne sted ved vesentlig brudd på ordensreglene, bruk av plassen i strid med forutsetningen, eller ved at andelseier setter seg ut over vedtak truffet av styret eller generalforsamling.

Paragraf 11.

Anvisning av plasser.

Styret anviser med bindende virkning plasser til de enkelte andelseiere. Hvis driftsmessige hensyn tilsier det, kan styret anvise nye plasser.

Paragraf 12.

Vedtektsendringer.

Vedtektsendringer krever tilslutning av minst 2/3 av de andelseiere som er tilstede på generalforsamlingen.,

Paragraf 13.

Oppløsning.

Forslag om oppløsning av andelslaget må behandles av generalforsamlingen. Andelslaget kan ikke oppløses hvis 25 andelseiere forlanger at det skal bestå.

Skulle andelslaget bli oppløst eller havneanlegget bli ekspropiert, skal andelslagets midler fordeles på andelseierne i forhold til andelenes størrelse.

Paragraf 14.

Grunneierplasser.

I forbindelse med utbygging av havna er utbyggerne/grunneierne sikret sine egne plasser. Disse plassene kan omsettes fritt. Forøvrig har eierne av disse plasser samme rettigheter og plikter som de øvrige andelseiere.

Paragraf 15.

Forholdet til lovgivingen.

For spørsmål som ikke måtte være regulert av disse vedtekter gjelder lov om sameie.